Filou In Blue from Nelly`s Paradise

Eltern:

Mutter:

Bella In Blue ftom Nelly`s Paradise

MDR +/+, DM genetisch-frei Augen Puppytest -frei, HD-A,

 IPD-genetisch frei


Vater:

Gek In Black Z Danci Louky

MDR +/+, DM und IPD genetisch -frei, CEA Genetisch-frei

HD-A


Filou ist MDR, DM, IPD-genetisch-frei und CEA Träger

             HD-A


Filou mit 13 Monaten